Виберіть свою мову


VI оцінковий цикл МГЕЗК | Відновлювана енергія | Екологічна сертифікація | Енергоменеджмент | РЕЧВ | Соціальна відповідальність | ТНК | ЦСР | Чорнобильська катастрофа

- VI оцінковий цикл МГЕЗК -

МГЕЗК, 2021 р.: Змінювання клімату, 2021 р.: Фізична наукова основа (6-й оцінковий цикл) https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/ 

МГЕЗК, 2022 р.: Змінювання клімату, 2022 р.: Вплив, адаптація та вразливість (6-й оцінковий цикл) https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/

МГЕЗК, 2022 р.: Змінювання клімату, 2022 р.: Пом'якшення (6-й оцінковий цикл) https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-3/ 

Спеціальний звіт МГЕЗК "Глобальне потепління на 1,5ºС" https://www.ipcc.ch/sr15/

Спеціальний звіт МГЕЗК "Змінювання клімату і земля" https://www.ipcc.ch/srccl/

Спеціальний звіт МГЕЗК "Океан і кріосфера у мінливому світі" https://www.ipcc.ch/srocc/ 

Світлана Краковська. Шостий оціночний звіт І Робочої групи Фізична наукова основа Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (МГЕЗК/ІРСС). Ключові висновки та нововведення https://ucn.org.ua/wp-content/uploads/2021/08/UkrClimNet_WGI_AR6_Eng-Ukrainian_Krakovska.pdf

- Відновлювана енергія -

Глосарій технічних термінів у сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії. Асоціація «Енергоефективні міста України» (АЕМУ)

Киричок О. С., Щербак С. Д. Основні принципи державної політики у сфері енергоефективності та відновлюваної енергетики в Україні та світі. Київ : ЮНІДО, 2015. 52 с.

Кудря С.О. Пепелов О.В. Використання відновлюваної енергії: Досвід розвинутих країн. К. : ЮНІДО, 2015. 32 с.

Кудря С.О. Потенціал розвитку нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії. Київ : ЮНІДО, 2015. 48 с.

Кудря С.О. Роль ЮНІДО в тенденціях розвитку відновлюваної енергетики. Київ : ЮНІДО, 2015. 32 с.

- Екологічна сертифікація та маркування -

Берзіна С.В., Капотя Д.Ю., Бузан Г.С. Екологічна сертифікація та маркування. Методичний довідник. – К.: вид-во Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування, 2017. – 114 с.

Системи екологічного управління: сучасні тенденції та міжнародні стандарти. Посібник / С.В. Берзіна, І.І. Яреськовська та ін. – К: Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування, 2017. – 134 с.

- Енергоменеджмент -

Денисюк С.П. ISO 50001: Цілі стандарту та перспективи його впровадження його в Україні. К. : ЮНІДО, 2015. 104 с.

Енергоаудит та енергоменеджмент в проектах сталого розвитку. Практичні рекомендації: Методичний посібник. Дніпро – 2016.

- Ресурсоефективне та чистіше виробництво -

Посібник з впровадження методики ресурсоефективного та більш чистого виробництва / ЦРЕЧВ. Київ, 2017.

Цибка М., Романова К. Принципи та практики ресурсоефективного виробництва. Посібник для кращого бізнесу. Жовтень 2017 / ЦРЕЧВ. Київ, 2017.

Цибка, М. М. Ресурсоефективне та чисте виробництво : навчальний посібник / М. М. Цибка, К. О. Романова, А. В. Ворфоломеєв. Київ, 2018. 84 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/22904 

- Соціальна відповідальність -

Корпоративна соціальна відповідальність. Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів спеціальності 075 «Маркетинг», освітньо-професійної програми «Промисловий маркетинг» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; укладач: М. О. Чупріна. – Електронні текстові дані (1 файл: 1.75 МБ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 138 с. – https://ela.kpi.ua/handle/123456789/55882 

Охріменко, О. О. Соціальна відповідальність [Електронне видання] : навчальний посібник / О. О. Охріменко, Т. В. Іванова ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові данні (1 файл: 2,54 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 157 с. – https://ela.kpi.ua/handle/123456789/12436 

- ТНК -

Транснаціональні корпорації [Електронний ресурс] : навч. посібник / Войтко С. В., Гавриш О. А., Корогодова О. О., Моісеєнко Т. Є. ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 5.71 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 210 c. – https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49845 

Транснаціональні корпорації: конспект лекцій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 051 «Економіка», освітньої програми «Міжнародна економіка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Т. Є. Моісеєко. – Електронні текстові дані (1 файл: 22 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 226 с. – https://ela.kpi.ua/handle/123456789/38286 

- ЦСР -

Публікації з ЦСР / UN Sustainable Development Platform

Перший добровільний національний огляд щодо Цілей сталого розвитку в Україні, 2020 / The first Voluntary National Review of progress towards achievement of the Sustainable Development Goals in Ukraine, 2020

Аналіз інституційного середовища та правових рамок державного фінансування ЦСР, 2021, ПРООН / Analysis of the institutional environment and legal framework that governs public financing of the SDGs, 2021, UNDP

- Чорнобильська катастрофа -

20 років Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє: Національна доповідь  України.– К.: Атіка, 2006.– 224 с.

Двадцять п'ять років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього. - К.: КІМ, 2011. - 356 с.

Тридцять років Чорнобильської катастрофи: радіологічні та медичні наслідки : Національна доповідь України. – Київ, 2016. – 177 с.

Тридцять п’ять років Чорнобильської катастрофи: радіологічні та медичні наслідки, стратегії захисту та відродження : Національна доповідь України. - Київ, 2021. - 283 с.

Загальні збори НАН України "Тридцять п’ять років Чорнобильської катастрофи: існуючі та майбутні дослідження радіологічних та медичних наслідків", 2021 р.